Loading...

Köp Abstral Sublingual 100MG

$133.00$750.00

Köp Abstral Sublingual 100mg Europa, Storbritannien i vår globala med online-butik med snabb leverans över hela världen! Den bästa Abstral Sublingual för beställning hittar du här!

Abstral Sublingual 100MG tabletter ska administreras direkt under tungan i den djupaste delen. Abstral sublingual tabletter ska inte sväljas utan tillåtas att helt lösas upp i sublingualhålan utan att tuggas eller sugas. Patienterna ska uppmanas att inte äta eller dricka något förrän den sublinguala

Clear

Abstral Sublingual 100MG , 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram sublinguala tabletter

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje sublingual tablett innehåller:

100 mikrogram fentanyl (som citrat).

200 mikrogram fentanyl (som citrat).

300 mikrogram fentanyl (som citrat).

400 mikrogram fentanyl (som citrat).

600 mikrogram fentanyl (som citrat)

800 mikrogram fentanyl (som citrat)

För en fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. Läkemedelsform

Sublingual tablett

100 mikrogram sublingual tablett är en vit rund tablett.

200 mikrogram sublingual tablett är en vit ovalformad tablett.

300 mikrogram sublingual tablett är en vit triangelformad tablett.

400 mikrogram sublingual tablett är en vit diamantformad tablett.

600 mikrogram sublingual tablett är en vit D-formad tablett.

800 mikrogram sublingual tablett är en vit kapselformad tablett.

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Behandling av genombrottssmärta hos vuxna patienter som använder opioidbehandling för kronisk cancersmärta. Genombrottssmärta är en övergående exacerbation av annars kontrollerad kronisk bakgrundssmärta.

4.2 Posologi och administreringssätt

Abstral Sublingual 100MG, ska endast administreras till patienter som anses toleranta mot sin opioidbehandling för ihållande cancersmärta. Patienter kan anses vara opioidtoleranta om de tar minst 60 mg oralt morfin dagligen, minst 25 mikrogram transdermalt fentanyl per timme, minst 30 mg oxykodon dagligen, minst 8 mg oralt hydromorfon dagligen eller en ekvianalgetisk dos av en annan opioid under en vecka eller längre.

Tillämpningsmetod:

Abstral Sublingual 100MG tabletter ska administreras direkt under tungan i den djupaste delen. Abstral sublinguala tabletter ska inte sväljas utan tillåtas att helt lösas upp i sublingualhålan utan att tuggas eller sugas. Patienterna ska uppmanas att inte äta eller dricka något förrän den sublinguala tabletten är helt upplöst.

Hos patienter som har en torr mun kan vatten användas för att fukta munslemhinnan innan de tar Abstral.

Dostitrering:

Syftet med dostitrering är att identifiera en optimal underhållsdos för pågående behandling av genombrottssmärtepisoder. Denna optimala dos ska ge adekvat analgesi med en acceptabel nivå av biverkningar.

Den optimala dosen av Abstral kommer att fastställas genom uppåtriktad titrering, på individuell patientbasis. Flera doser finns tillgängliga för användning under dostitreringsfasen. Den initiala dosen Abstral som används bör vara 100 mikrogram, och titreras uppåt vid behov genom de tillgängliga dosstyrkorna.

Patienterna ska övervakas noggrant tills en optimal dos har uppnåtts.

Byte från andra fentanylinnehållande produkter till Abstral får inte ske i förhållandet 1:1 på grund av olika absorptionsprofiler. Om patienter byts från en annan fentanylinnehållande produkt krävs en ny dostitrering med Abstral.

Följande dosregim rekommenderas för titrering, även om läkaren i alla fall ska ta hänsyn till patientens kliniska behov, ålder och samtidiga sjukdomar.

Alla patienter ska påbörja behandlingen med en enda sublingual tablett på 100 mikrogram. Om adekvat analgesi inte uppnås inom 15-30 minuter efter administrering av en enda sublingual tablett kan en kompletterande (andra) 100 mikrogram sublingual tablett administreras. Om adekvat analgesi inte erhålls inom 15-30 minuter efter den första dosen bör en ökning av dosen till nästa högsta tablettstyrka övervägas för nästa episod av genombrottssmärta (se figur nedan).

Doseskalering ska fortsätta stegvis tills adekvat analgesi med tolerabla biverkningar uppnås. Dosstyrkan för den kompletterande (andra) sublinguala tabletten ska ökas från 100 till 200 mikrogram vid doser på 400 mikrogram och högre. Detta illustreras i schemat nedan. Högst två (2) doser ska administreras för en enda episod av genombrottssmärta under denna titreringsfas.

Pills

100 pills, 1000 pills, 200 pills, 50 pills, 500 pills

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.
CiyaShop

Gå med i vårt nyhetsbrev

Prenumerera på e-postlistan Global Home Med för att få uppdateringar om nyanlända, specialerbjudanden och annan rabattinformation.